Kancelaria Notarialna s.c.

Dorota Rynkiewicz - Szafurska, Notariusz

Małgorzata Brylewska - Iwańczyk, Notariusz

Zakres czynności notarialnych:

Notariusze Małgorzata Brylewska-Iwańczyk i Dorota Rynkiewicz-Szafurska zawsze przy dokonywaniu czynności czuwają nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne jak również udzielają stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących czynności dokonywanej w Kancelarii Notarialnej. Notariusze w zakresie swoich uprawnień działają jako osoby zaufania publicznego dokonując czynności zgodnie z prawem i nadając im charakter dokumentu urzędowego.

W Kancelarii dokonywane są wszystkie czynności przewidziane w prawie o notariacie tj. w szczególności sporządzane są:

  • umowy sprzedaży
  • umowy darowizn
  • umowy spółki
  • umowy majątkowe małżeńskie
  • poświadczenia dziedziczenia
  • poświadczenia